mobile-call
منـو
تیم تحریریه

آموزش jquery (جلسه پنجم )-SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر های

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر  های  

صفت$(“[Attribute]”);

تمامی المنتهایی که صفت داخل کروشه را دارند انتخاب می کند. برای مثال:

$(“link[rel]”);

تمام تگهای <link /> را که صفت rel دارند را انتخاب می کند.

$(“[Attr=Val]”);

تمام المنتهایی که صفت  Attr آن ها برابر با مقدار  Val باشد.برای مثال:

$(“[align=center]”);

این کد تمامی المنت هایی را که وسط چین باشد انتخاب میکند. (فرقی نمی کند که چه تگی وسط چین باشد).

$(“[Attr!=Val]”);

تمامی المنت هایی که فاقد صفت Attr بوده یا مقدارصفت Attr آن ها غیر از  Val باشد را انتخاب می کند. برای مثال:

$(“p[lang!=en]”);

این کد تمام تگهای <p> را که مقدار صفت  lang آنها مخالف en باشد یا صفت   lang نداشته باشند را انتخاب می کند.

$(“[Attr^=Val]”);

این گزینشگر تمامی المنت هایی را که صفت  Attr آن ها با مقدار Val شروع شود، انتخاب می کند.برای مثال:

$(“link[rel^=style]”);

تمامی تگهای <link /> را که صفت  rel آنها با مقدار style شروع می شود،انتخاب می کند.

$(“[Attr$=Val]”);

تمامی المنت هایی که صفت Attr آنها به Val ختم می شود را انتخاب می کند.مانند:

$(“link[rel$=sheet]”);

تمامی تگهای <link /> را که صفت  rel آنها با مقدار sheet تمام می شود،انتخاب می کند.

  آموزش jquery (جلسه هشتم)

$(“[Attr*=Val]”);

تمامی المنت هایی که مقدار صفت  Attr آن ها حاوی رشته Val باشد را انتخاب می کند. مانند:

$(“a[href*=7learn]”);

این کد تمامی تگ های  <a> را که مقدار صفت href آنها حاوی  ۷learn باشد را انتخاب می کند.

$(“[Attr~=Val]”);

تمامی المنتهایی که در آن صفت Attr  مقداری مستقل از Val داشته باشد را انتخاب می کند. (منظور از مستقل آن است کهدو طرف آن فقط space باشد و هیچ کلمه اطراف آن نباشد).

$(“[class~=myclass]”);

تمامی المنتهایی که مقدار صفت class آنها مستقل از myclass باشند، توسط کد بالا گزینش می شوند.

$(“[Attr|=Val]”);

تمامی المنت هایی که صفت Attr آن ها با Val برابر باشد، یا با Val- شروع شود را گزینش می کند.

$(“[hreflang|=en]”);

تمامی المنت هایی که صفت hreflang آنها با  en برابر باشد یا en- آغاز شود را گزینش می کند.

این گزینشگر در مستندات CSS به صورت اختصاصی برای کنترل صفات زبانی تولید شده است.

 

 

ادامه اموزش طراحی سایت اختصاصیبا jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of