Frames قاب

فريمها برای نمايش يک صفحه وبطراحی سایت در صفحه ديگر به کار ميروند. برای استفاده از فريم در مکان مورد نظر ازتگ < >iframeاستفاده کنيد.
برای مثال قطعه کد زير، صفحهای که حاوی اوقات شرعي ساوه است را در سايت شما نشان خواهد داد:

<iframe src=http://savehsara.aftab.cc/modules/owghat/” frameborder=”۰”
width=”۱۵۰px” height=”۲۰۰px” scrolling=”no”>

معایب فریم:
– موتور جستجو به محتوای iframeدسترسي ندارد.
– سرعت سايت را در صورتي که طراحی سایتوابسته به سايت ديگر باشد پايين ميآورد.
. اشاره کرد
scrolling, height, width, allowtransparency ميتوان بهiframe از صفات- صفت scrollingبرای زماني استطراحی سایت که ما نميخواهيم دور فريم، اسکرولبار ديده شود.
. به معنای شفافيت است
allowtransparency=”true” – صفتچگونه یک لینک را در یک فریم باز کنیم؟
گام اول) يک فريم به نام fبسازيد، مثلاً در tdمربوط به محتوا، کدی به صورت زير وارد کنيد:

<td>
<
iframe src=”” width=”۱۰۰%” height=”۵۰۰px” name=”f”></iframe>
</
td>

گام دوم) در لينکي که ميخواهيد در اين فريم باز شود، targetرا مساوی fقرار دهيد.

<a href=“r.html” target=”f”></a>

۳۳
:هاIDE
يک ۲۲IDEيا «محيط توسعه يکپارچه» نرمافزاری استطراحی سایت که برای کمک به برنامهنويسان و توسعهدهندگان جهتساخت نرمافزار طراحي شده است.
اکثر IDEها شامل موارد زیر هستند:
یک ویرایشگر کد:
يک ويرايشگر کد شبيه Html Text Editorمکاني است که برنامهنويسان کد منبع خود را برای اين برنامههامينويسند.
یک کامپایلر یا مفسر:
کامپايلری که کد را به يک برنامه اجرايي کامپايل ميکند طراحی سایتو يک مفسر برنامهها و اسکريپتهايي که نيازی بهکامپايل شدن ندارند را تفسير ميکند.
یک اصلاح کننده خطا:
اصلاح کننده خطاها يا debuggerها مشکلات طراحی سایتبه وجود آمده در کد منبع را حل ميکنند.


IDEهای مطرح دنیا در زمینه طراحی وب:
Microsoft FrontPage
Microsoft Expression Studio
Adobe Dreamweaver
Sublime Text
۲۲Integrated Development Environment

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در طراحی وب