تگ form
از تگ inputبرای قرار دادن انواع کنترلهای طراحی سایتدريافت اطلاعات از کاربر در فرمهای htmlاستفاده ميشود.
به وسيله خاصيت typeدر تگ inputميتوانيد نوع کنترل آن را مشخص نماييد.

انواع فيلد در تگ < >inputدر :html5  
color مقدار ورودی از نوع کد
هگزادسيمال طراحی سایتيک رنگ مثل
FF8800
<input type=”color” name=”favcolor” />
<input type=”date” name=”bday”/> مقدار ورودی از نوع تاريخ date
datetime مقدار ورودی از نوع زمان و يا
تاريخ
<input type=”datetime” name=”bdaytime” />
email مقدار ورودی طراحی سایتاز نوع يک يا چند
آدرس ايميل اين کنترل فقط
روی مرورگرهای کروم،
فايرفاکس و اپرا جواب ميدهد.
<input type=”email” name=”usremail” />
month مقدار ورودی از نوع ماه
اين کنترل فقط در مرورگرهای
کروم و اپرا جواب ميدهد.
<input type=”month” name=”bdaymonth” />
number مقدار ورودی از نوع عدد
در صورت وارد کردن مقادير
غير عددی و همچنين مقادير
بيشتر و يا کمتر از محدوده
تعيين شده ، برنامه اين مقادير
را ناديده گرفته و ارسال
نميکند .
<input type=”number” name=”quantity”
min=”1″ max=”5″/>
range مقدار ورودی از نوع عددی در
رنج داده شده
در مرورگرهای کروم و اپرا
جواب ميدهد.
<input type=”range” name=”points” min=”1″
max=”10″/>
search مقدار ورودیطراحی سایت از نوع فيلد
جستجو
اين کنترل از موتور جستجو
گوگل استفاده ميکند. در
مرورگرهای کروم و اپرا جواب
ميدهد.
<input type=”search” name=”googlesearch”
/>

۳۴

time مقدار ورودی از نوع زمان
در مرورگرهایطراحی سایت کروم و اپرا
جواب ميدهد.
<input type=”time” name=”usr_time” />
url مقدار ورودی از نوع يک آدرس
وب
اگر مقدار دارای فرمت صحيح
يک آدرس اينترنتي نباشد،
کنترل errorداده و مانع
ارسال اطلاعات ميشود.
در مرورگرهای کروم، فايرفاکس
و اپرا جواب ميدهد.
<input type=”url” name=”homepage” />
<input type=”week” name=”week_year” /> مقدار ورودی از نوع هفته week
tel مقدار وروردی از نوع شماره
تلفن
<input type=”tel” name=”usrtel”/>
datetime
local
مقدار ورودی طراحی سایتاز نوع زمان/تاريخ
محلي
<input type=”datetime-local”
name=”bdaytime” />
Hidden استفاده از اين فيلد برای زماني
است که شما مقاديری داريد که
ميخواهيد ازيک فرم به فرم
های ديگر ارسال کنيد بدون
اينکه کاربر مجبور باشد
اطلاعات را دوباره و دوباره تکرار
کند!
اين نوع تايپ در فرم ميتواند
شامل هر مقداری باشد و از ديد
کاربر مخفي ميباشد.
<input type=”hidden” />

نکته قابل ذکر در رابطه با نام فيلدها اين است که طراحی سایتوقتي فرمي به برنامهای که بر روی سرور قرار دارد، فرستاده
ميشود هنگامي که ميخواهيد به اطلاعات هر فيلد از قبيل نام و نام خانوادگي دسترسي پيدا کنيد name
آنها را بررسي کنيد.
طراحی سایت

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در طراحی وب