تگ form
از تگ inputبرای قرار دادن انواع کنترلهای طراحی سایتدریافت اطلاعات از کاربر در فرمهای htmlاستفاده میشود.
به وسیله خاصیت typeدر تگ inputمیتوانید نوع کنترل آن را مشخص نمایید.

انواع فیلد در تگ < >inputدر :html5  
color مقدار ورودی از نوع کد
هگزادسیمال طراحی سایتیک رنگ مثل
FF8800
<input type=”color” name=”favcolor” />
<input type=”date” name=”bday”/> مقدار ورودی از نوع تاریخ date
datetime مقدار ورودی از نوع زمان و یا
تاریخ
<input type=”datetime” name=”bdaytime” />
email مقدار ورودی طراحی سایتاز نوع یک یا چند
آدرس ایمیل این کنترل فقط
روی مرورگرهای کروم،
فایرفاکس و اپرا جواب میدهد.
<input type=”email” name=”usremail” />
month مقدار ورودی از نوع ماه
این کنترل فقط در مرورگرهای
کروم و اپرا جواب میدهد.
<input type=”month” name=”bdaymonth” />
number مقدار ورودی از نوع عدد
در صورت وارد کردن مقادیر
غیر عددی و همچنین مقادیر
بیشتر و یا کمتر از محدوده
تعیین شده ، برنامه این مقادیر
را نادیده گرفته و ارسال
نمیکند .
<input type=”number” name=”quantity”
min=”1″ max=”5″/>
range مقدار ورودی از نوع عددی در
رنج داده شده
در مرورگرهای کروم و اپرا
جواب میدهد.
<input type=”range” name=”points” min=”1″
max=”10″/>
search مقدار ورودیطراحی سایت از نوع فیلد
جستجو
این کنترل از موتور جستجو
گوگل استفاده میکند. در
مرورگرهای کروم و اپرا جواب
میدهد.
<input type=”search” name=”googlesearch”
/>

۳۴

time مقدار ورودی از نوع زمان
در مرورگرهایطراحی سایت کروم و اپرا
جواب میدهد.
<input type=”time” name=”usr_time” />
url مقدار ورودی از نوع یک آدرس
وب
اگر مقدار دارای فرمت صحیح
یک آدرس اینترنتی نباشد،
کنترل errorداده و مانع
ارسال اطلاعات میشود.
در مرورگرهای کروم، فایرفاکس
و اپرا جواب میدهد.
<input type=”url” name=”homepage” />
<input type=”week” name=”week_year” /> مقدار ورودی از نوع هفته week
tel مقدار وروردی از نوع شماره
تلفن
<input type=”tel” name=”usrtel”/>
datetime
local
مقدار ورودی طراحی سایتاز نوع زمان/تاریخ
محلی
<input type=”datetime-local”
name=”bdaytime” />
Hidden استفاده از این فیلد برای زمانی
است که شما مقادیری دارید که
میخواهید ازیک فرم به فرم
های دیگر ارسال کنید بدون
اینکه کاربر مجبور باشد
اطلاعات را دوباره و دوباره تکرار
کند!
این نوع تایپ در فرم میتواند
شامل هر مقداری باشد و از دید
کاربر مخفی میباشد.
<input type=”hidden” />

نکته قابل ذکر در رابطه با نام فیلدها این است که طراحی سایتوقتی فرمی به برنامهای که بر روی سرور قرار دارد، فرستاده
میشود هنگامی که میخواهید به اطلاعات هر فیلد از قبیل نام و نام خانوادگی دسترسی پیدا کنید name
آنها را بررسی کنید.
طراحی سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

طراحی وب

طراحی وب اگر می خواهید بهترین نتیجه را در طراحی وب داشته باشید! تمام تمرکز خود را به رابط …