mobile-call
منـو
تیم تحریریه

آموزش jquery (جلسه سوم)

ادامه اموزش طراحی سایت اسپیناس با jquery

$("E~F");

تمامی المنت های F را که بعد از المنت E آمده باشد و والد یکسانی دارند را را انتخاب می کند (اگر F  بلافاصله بعد از Eهم نیامده باشد،باز هم انتخاب می شود.برخلاف گزینشگر بالا). برای مثال کد html زیر:

 

 <p>p-Tag</p>

<b>b-Tag</b>

<em>em-Tag</em>

و این کد  jQuery را در نظر بگیرید…

$("p~em");
گزینشگر فوق تگ <em> را انتخاب می کند (اگر چه بلافاصله پس از تگ <p> نیامده است.)

این گزینشگر و گزینشگر قبلی فقط المنت های بعد ازگزینشگر اول را انتخاب می کنند نه قبل از آن ها را.مثلاً در مثال فوقاگر قبل از تگ  <p>  باز هم تگ <em> وجود داشت،این تگ توسط  jQuery انتخاب نمی شد.

$("E,F,G");

برای انتخاب چند المنت از روش فوق استفاده می شود یعنی بین گزینشگرها یک علامت کاما (,) می گذاریم.

$("p,div.head,code");

 

گزینشگر بالا تگهای <p> و  <code> و تگ  <div> را که class=’head’ دارد را انتخاب می کند.

 

$(":nth-child(n/even/odd/expr)");
تمامی المنت هایی را که در مرتبه خاصی از والدشان قرار دارند را انتخاب می کند.

 

$("ul li:nth-child(3)");

این گزینشگر تگ <li> را که سومین فرزند والدش (<ul>) هستند را انتخاب می کند.

استثناءً در این نوع گزینشگر اندیس گذاری از صفر شروع نمی شود و از یک شروع می شود.

$("p:nth-child(odd)");

این گزینشگر تمام تگ های  <p> را که اندیسشان فرد است را انتخاب می کند،یعنی اولین ، سومین ، پنجمین تگ و. …

$("p:nth-child(even)");

این گزینشگر تمام تگ های <p>  را که اندیسشان زوج است را انتخاب می کند، یعنی دومین ، چهارمین ، ششمین تگ و…

  آموزش jquery (جلسه پنجم )-SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر های

.

$("div:nth-child(3n+2)");

این گزینشگر تمام تگهای <div>  را که فرزند ۳n+2 والدشان هستند را انتخاب می کند.(به جای n عدد بگذارید و حسابکنید.)

مثلاً کد فوق دومین و پنجمین و هشتمین تگ را به همین روش انتخاب می کند.

اگر برای المنت انتخابی با این روش والدی انتخاب نکنید تگ <html> والد می شود

$(“:nth(index)”);

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of