mobile-call
منـو

آموزش HTML (قسمت نوزدهم)- کار با عناصر چند رسانه ای

در این جلسه در طراحی سایت کار با عناصر چندرسانه ای را باهم خواهیم آموخت:


در جلسه قبل طریقه قرار دادن یک فایل چند رسانه ای در صفحه htmlرا آموختیم، گفتیم که برای قرار دادن یک فایل باید از تگ objectو برای کنترل بیشتر روی فایل از تگ ھای paramکه در داخل تگ objectقرار می گیرند استفاده می کنیم. اما چونکه بعضی از مرورگرھا از این تگ به درستی پشتیبانی نمی کنند تگ embedرا معرفی کردیم و طریقه استفاده از آن را آموزش دادیم.
حال ادامه آموزش را با ھم دنبال می کنیم:


تگ<bgsound> 


از این تگ که فقط در مرورگر internet explorerپشتیبانی می شود، می توان برای قرار دادن یک فایل صوتی در پس زمینه صفحه استفده نمود.
تا این فایل به محض بارگذاری صفحه به صورت خودکار پخش شود. نکته اینکه این عنصر جزء عناصر تھی بوده و حتما باید در داخل تگ > <headصفحه استفاده شود. این تگ از صفت ھای زیر پشتیبانی می کند.


src:آدرس فایل موردنظر برای پخش را مشخص می کند.


l:oopتعداد تکرار پخش صدا را کنترل می کند.


valume: برای کنترل میزان صدای فایل پخش شونده استفاده می شود. مقداری بین -۱۰۰۰۰تا ۰را به عنوان مقدار می پذیرد.
در واقع مقدار این صفت مقدار کاھش صدا را کنترل می کند.
مثلا مقداری برابر -۵۰۰۰به معنی نصف کردن صدا نبوده بلکه به معنی کاھش ۵۰۰۰واحد از کل صدای سیستم کاربر است.


balance:تراز پخش صدا بین بلندگوھای چپ و راست را کنترل می کند.
مقداری بین -۱۰۰۰۰تا +۱۰۰۰۰ را به عنوان مقدار می پذیرد.
ھر چه این مقدار به +۱۰۰۰۰نزدیکتر باشد میزان صدای پخش شده از بلندگوی سمت راست است
 ھر چه این مقدار به -۱۰۰۰۰نزدیکتر باشد میزان صدای پخش شده از بلند گوی سمت چپ بیشتر خواھد بود.
مقدار صفر ب معنای مساوی بودن میزان صدای پخش شده از ھر دو بلندگو است. مقدار پیشفرض این صفت نیز می باشد.

 

  آموزش HTML (جلسه پنجم )- تگ هاي قالب بندي متن (قسمت دوم)

نکته :

یکی دیگر از راه ھای قرار دادن موزیک ھای پس زمینه استفاده از تگ embedاست که در این حالت باید حتما صفت hiddenرا برابر trueقرار دھیم.
این ترفند به خوبی در تمامی مرورگرھا کار می کند.

 <embed src="sounds/music1.mp3" hidden="true" autostart="true" loop="true"> </embed>


دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of