mobile-call
منـو

آموزش HTML (قسمت بیست و دوم)- ایجاد صفحات چندگانه در HTML

در این جلسه در طراحی سایت ایجاد صفحات چندگانه در HTML را باهم خواهیم آموخت:

تگ </frame>:

برای مشخص کردن صفحه ای که در فریم ھا نمایش داده می شود از این تگ استفاده می شود.


این تگ جزء تگ ھای تھی است حتما باید در داخل تگ > <framesetاستفاده شود. دقت کنید تعداد فریم ھای به کار رفته در داخل framesetھا باید با تعداد اندازه ھایی که در صفت colsیا rowsتگ framesetآمده است برابر باشد.


این تگ از صفت ھای زیر پشتیبانی می کند:


name:نامی برای frameمشخص می کند.این نام باید در صفحه یکتا باشد. دقت کنید که این نام می
تواند به عنوان پنجره ھدف لینک ھا مورد استفاده قرار گیرد.
longdesc: آدرسی را که توضیح مفصلی در مورد فریم در آن ھست را مشخص می کند.
src:آدرس صفحه ای که باید در فریم نمایش داده شود را مشخص می کند.
noresize:این صفت بولین در صورتی که برای فریمی به کار رود از امکان تغییر اندازه فریم توسط کاربرجلوگیری خواھد کرد.
scrolling:با این صفت می توانیم چگونگی نمایش یا عدم نمایش اسکرول ھای frameھا را ھنگامی که محتویاتش از اندازه frameبیشتر باشد را کنترل کنیم.

این صفت مقادیر زیر را می پذیرد:
auto:در صورت لزوم ابزار scrollرا برای فریم نمایش خواھد داد.

yes:ھمیشه ابزار اسکرول را برای فریم نتمایش خواھد داد(حتی اگر محتویات بیش از اندازه کلی فریم نباشد)
no:ھرگز ابزار اسکرول را برای فریم نمایش نخواھد داد (حتی اگر محتویات بیش از اندازه کلیفریم باشد)
frameborder:نمایش یا عدم نمایش borderھمان فریم را کنترل می کند. ھمان مقادیری را frameset می گیرد. برای تگframeborder که صفت می گیرد
marginwidth:فاصله ی محتویات داخل فریم را از دیواره ھای چپ و راست (در عرض فریم) را کنترل می کند.
این صفت عددی بر حسب pxیا درصد را می پذیرد.
marginheight:فاصله ی محتویات داخل فریم را از دیواره ھای بالا و پایین (در ارتفاع فریم) را کنترل میکند. این صفت عددی بر حسب pxxیا درصد را می پذیرد.


تگ <noframes>:

بعضی مرورگرھا کلا از framesetھا )صفحات چندگانه( پشتیبانی نمی کنند در نتیجه تگ ھای framesetو frameرا نمی شناسند و احتمالا خود آن ھا را در صفحه عینا نمایش خواھند داد. برای جلوگیری از این کار باید از تگی به نام<noframe> در داخل تگ  <frameset> برای نمایش یک کد جایگزین در اینگونه مرورگرھا استفاده کنیم. این تگ صفت خاصی ندارد و تنھا وظیقه آن نمایش کدھایی است که در داخلش قرار می گیرد.


تگ <iframe>:

تگ  ifame(مخفف inline frame)معمولا برای قرار دادن یک صفحه در داخل صفحه ای معمولی و در کنار سایر عناصر مانند متن ھا، عکس ھا، لینک ھا و … استفاده می شود. این تگ از تمام صفات تگ <frame>که قبلا به آن اشاره شده است پشتیبانی می کند. به غیر از .noriesizeاما از صفت ھای خاصی به نام widthو heightکه برای تعیین عرض و ارتفاع محدوده frameاستفاده می شود، پشتیبانی می کند.
بسیار خب، تا اینجا طریقه ایجاد یک فریم، ھم به صورت مجزا و ھم به صورت کلی رو یاد گرفتیم.

طراحی سایت اسپیناس همیشه سعی در استفاده از به روز ترین تکتینک ها و ابزارها در  طراحی سایت دارد  در اسپیناس از تکنولوژی ها روز دنیا مانند CSS3 , HTML5 , Jquery , JAVASCRIPT   در طراحی وب سایت استفاده می شود و همچنین زبانهایی مانند PHP , ASP  در شرکت اسپیناس مشتری مداری حرف اول را می زند

  آموزش HTML (قسمت نوزدهم)- کار با عناصر چند رسانه اي

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of