ادامه اموزش طراحی سایت با jquery

 SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر  های 

فرم$(“:input”); 

 

.را انتخاب می کند  <button>،  <textarea>،  <select> ،  <input> :این گزینشگر تمامی المنت های فرم مانند

$(“:text”);

تمامی کادر های متنی  نوع text توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهای <input> که مقدار type آنها برابر text است).

$(“:password “);

تمامی کادر های رمزی توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن ها برابر

.(است password

$(“:radio “);

تمامی دکمه های رادیویی توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن ها برابر

.(است radio

$(“:checkbox “);

تمامی کادرهای علامتی توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن ها برابر

.(است checkbox

$(“:submit”);

تمامی دکمه های ارسال فرم و تگ های <button> توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی >tupni<که مقدار type آن ها برابر submit است و تمامی تگهای >nottub< (

$(“:image”);

تمامی دکمه های تصویردار توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن هابرابر image است)

$(“:reset”);

تمامی دکمه های تصویردار توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار type آن ها

(است  reset برابر

$(“:button”);

تمامی دکمه های و تگ های <button> توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار

>nottub< (است و تمامی تگهای button آن ها برابر type

$(“:file”);

تمامی کادر انتخاب فایل برای آپلود توسط این گزینشگر انتخاب می شوند. (یعنی تمامی تگهایی <input> که مقدار epytآن ها برابر   file است)

$(“:enabled”);

تمامی  المنت های فرم که فعال باشند را گزینش می کند. ( المنت هایی که صفت disabled دارند،انتخاب نمی شوند) $(“:disabled”);

تمامی المنت های فرم که غیرفعال باشند را گزینش می کند. ( المنت هایی که صفت disabled دارند،انتخاب می شوند) $(“:checked”);

تمامی checkbox ها و دکمه های رادیویی که در حالت انتخاب هستند، گرینش می شوند.

$(“:selected”);

تمامی تگ های <option> که در حالت انتخاب قرار دارند،گزینش می شوند.

 

ادامه اموزش طراحی سایت با jquery در قسمت بعدی!!با ما همراه باشید

 • آموزش jquery (جلسه هفتم )

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery دیگر گزینشگرها $(“:eq(n) “); المنت موجود در ج…
 • آموزش jquery (جلسه پنجم )-SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر های

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery SSCبا اقتباس از jQuery گزینشگر  های   صفت$(“[Attrib…
 • آموزش jquery ( جلسه چهارم)

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery مشابه گزینشگر بالاست و فقط اندیس می پذیرد و اندیس کذاری ر…
 • آموزش jquery (جلسه سوم)

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery $("E~F"); تمامی المنت های F را که بعد از المنت E آمده باش…
 • آموزش jquery ( جلسه دوم )

  ادامه اموزش طراحی سایت با jquery درضمن توجه داشته باشید که المنت های یک صفحه باید id یکتای…
 • آموزش jquery (جلسه اول )

  طراحی سایت   ساختار نوشتاری کدهای jQuery  در طراحی سایت   یک فرم خیلی ساده داره که به شکل …
بارگذاری بیشتر در آموزش jquery در طراحی سایت